Table 15 : Cadet Boy's TEAM

Group Match : Round 1

274 -

217 - SHARMA Karmanya

J & K

0

Set Won : 1

-----

16 : 29

MNP

0

Set Won : 0