Table 15 : Cadet Boy's TEAM

Group Match : Round 1

217 - SHARMA Karmanya

274 -

MNP

0

Set Won : 0

-----

29 : 16

J & K

0

Set Won : 1